SERVICIUL RESURSE UMANE

Serviciul Resurse Umane are urmatoarele atributii :

– asigură recrutarea şi angajarea personalului, conform prevederilor legale;
– analizează propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor instituţiei şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea supunerii spre dezbatere şi aprobare a organigramei instituţiei;
– redacteaza organigrama şi statul de funcţii ale instituţiei, dându-le spre aprobare;
– ţine evidenţa fişelor de post şi urmăreşte corelarea acestora cu atribuţiile din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;
– întocmeşte documentele legale pentru suspendarea/încetarea activităţii salariaţilor;
– răspunde la adresele/solicitările din cadrul altor instituţii sau persoane fizice;
– urmăreşte respectarea nivelelor legale ale salariilor de bază şi a sporurilor acordate angajaţilor;
– ţine evidenţa notelor de chemare la locul de muncă a salariaţilor peste durata normală a timpului de lucru şi urmăreşte încadrarea în plafonul prevăzut de lege cu privire la prestarea muncii suplimentare;
– ţine evidenţa condicilor de prezenţă;
– verifică foile de prezenţă în vederea întocmirii statului de plată;
– întocmeşte şi eliberează legitimaţii de serviciu;
– transmite lunar numărul de posturi vacante
– asigură necesarul de personal pe funcţii şi specialităţi pentru institutie
– centralizarea fişelor de evaluare a competenţelor profesionale a salariaţilor instituţiei, conform Legii nr. 53/2003 Codul muncii – republicată;
– se preocupă de administrarea dosarelor de personal;
– prezintă lunar toate modificările intervenite în cursul lunii (angajari, suspendări/desfaceri de contracte individuale de muncă, indexări, modificări tranşe de vechime, etc.);
– primeşte ofertele pentru cursuri de pregătire profesională de la instituţiile abilitate în domeniu;
– ţine evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a concediilor fără plată, a absenţelor nemotivate şi a sancţiunilor;
– asigură întreţinerea registrului de evidenţă în sistem electronic a salariaţilor instituţiei, în conformitate cu H.G. nr. 500/2011;
– eliberează la cerere, adeverinţe privind calitatea de salariat;

Navigare

Caruciorul meu

Închide
Vizualizat

vizualizate recent

Închide

Vizualizare rapidă

Închide

Categorii