COMPARTIMENT JURIDIC

Compartimentul Juridic are urmatoarele atributii :

– reprezintă interesele Gospodărire Urbana S.R.L. Galaţi în faţa instanţelor judecătoreşti, a Curţii de Arbitraj şi a altor organe de jurisdicţie, organelor de urmărire penală, a notariatelor, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice pe baza delegaţiei date de conducerea societăţii;
– promovează dosarele de executare silită, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege, urmărind punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti/arbitrare sau alte organe, după caz;
– in baza documentelor primite de la compartimentele interesate şi în urma analizei efectuate, verifică dacă se încadrează în prevederile legale, ia măsuri de întocmire a cerererilor de trimitere în judecată a agenţilor economici privaţi şi de stat care au debite faţă de Gospodărire Urbana S.R.L. Galaţi şi cu aprobarea conducerii, înaintează dosarele către instanţa de judecată şi/sau Curtea de Arbitraj;
– avizează contractele, întocmite conform legii, în baza cererilor aprobate, pentru toate sectoarele de activitate date în administrarea societatii noastre;
– colaborează la întocmirea proiectelor de hotărâre, decizii, regulamente de ordine interioară, instrucţiuni, precum şi a oricăror alte acte cu caracter normative elaborate de către. Gospodărire Urbana S.R.L. Galaţi;
– participă şi acţionează în comisiile în către a fost numită prin decizia Directorului General;
– avizează cererile petenţilor privind întocmirea actelor de concesiune în baza aprobării Primarului municipiului Galaţi, a Directorului General al Gospodărire Urbana S.R.L. Galaţi, a certificatelor de moştenitor, contracte de donaţie, etc;
– semnează actele de concesiune întocmite de către Serviciul Administrare Cimitire- Cimitir “Eternitatea”, Cimitir „Sfântul Lazăr” şi respectiv, Cimitir „Ştefan cel Mare”;
– avizează deciziile de aplicare a sancţiunilor persoanelor care au emis abateri;
– avizează cererile pentru atribuirea locurilor de înhumare în „regim de urgenţă”;
– Informează conducerea societatii cu privire la prevederile actelor normative ce privesc activitatea acesteia;
– acordă consultaţii privind interpretarea actelor normative la cererea compartimentelor interesate;
– acordă asistenţă juridică în cadrul programului de relaţii cu publicul şi rezolvă problemele ivite;
– formulează răspunsuri cu caracter juridic la sesizările cetăţenilor precum şi, a problemelor ridicate în audienţe;
– răspunde la adresele diferitelor compartimente din cadrul Gospodărire Urbana S.R.L. Galaţi cu privire la soluţiile ce se cer în soluţionarea cererilor adresate acestor compartimente;

Navigare

Caruciorul meu

Închide
Vizualizat

vizualizate recent

Închide

Vizualizare rapidă

Închide

Categorii