SERVICIUL ADMINISTRARE SPATII VERZI

Serviciul Administrare Spatii Verzi are urmatoarele atributii:

– asigură evidenţa spaţiilor verzi administrate de către Gospodărire Urbană S.R.L, asigură evidenţa lucrărilor de întreţinere şi amenajare a spaţiilor verzi efectuate în regie proprie sau de catre terţi în cadrul zonelor aflate în administrarea instituţiei;
– participă la aducerea la îndeplinire a programelor anuale de amenajare, reamenajare şi întreţinere a parcurilor ,grădinillor publice aprobate;
– asigură buna întreţinere şi conservare a materialului dendrologic şi floricol, ocrotit;
– întocmeşte şi înaintează conducerii instituţiei raporturile lunare privind lucrările executate;
– execută intervenţii pentru lucrări specifice de întreţinere si conservare a spaţiilor verzi in functie de sezon;
– participă împreună cu reprezentanţii serviciilor de specialitate din cadrul Gospodărire Urbană S.R.L, la recepţia cantitativă si calitativă a materialului dendro-floricol provenit din achiziţii;
– răspunde de utilizarea la maxim a capacităţilor (utilaje proprii sau închiriate, forţă de muncă, spaţii sau suprafeţele de lucru, etc) de executarea la timp a lucrărilor, precum şi de calitatea acestora;
– răspunde de confirmarea conform legiilor a prestaţiilor pe foile de parcurs, bonurile de transport pentru mijloacele de transport proprii sau închiriate, precum şi la autoutilitarele ce deservesc serviciul;
– asigură şi răspunde de respectarea prevederilor legale privind protecţia mediului înconjurator şi obţinerea avizelor de tăieri, defrişări, şi toaletări arbori pe Domeniul Public al Gospodărire Urbană S.R.L;
– asigură conservarea şi gestionarea patrimoniului din administrare;
– aplică măsurile de tehnica securitaţii muncii şi PSI pentru personalul din subordine,
– are obligaţia completării şi actualizării, ori de cate ori este necesar, a atribuţiilor individuale ale lucrătorilor din subordine, prin consemnarea în fişa postului, după prealabila aprobare a conducerii;
– întocmeste pontajele pentru personalul din subordine;
– primeşte, cercetează şi rezolvă în termen reclamaţiile din sfera sa de activitate;
– participă la asigurarea şi recepţia materialului dendro-floricol stabilit de conducerea Gospodărire Urbană S.R.L, în baza necesităţilor de întreţinere si amenajare a spatiilor verzi, prin forţe proprii sau prin contract cu terţii;
– participă la recepţia cantitativă şi calitativă a materialului dendrologic şi floricol produs în unitaţiile proprii sau provenit din achiziţii publice;
– administrează, protejează şi întreţine dotările şi utilităţiile necesare desfaşurarii activitaţiilor specifice ;
– raspunde de soluţionarea la timp a sesizărilor din sfera sa de activitate ;
– asigură evidenţa avizelor solicitate şi eliberate referitoare la taierea şi toaletarea /defrişarea arborilor;
– asigură evidenţa arborilor ocrotiţi, sau a celor (nou) plantati, precum si a celor taiaţi (specii , vârstă etc) precum şi a celor plantaţi în compensare;
– participă la programe privind amenajarea-reamenajarea, întreţinerea tuturor categoriilor de spaţii verzi şi a vegetaţiei din perimetrul acestora, în vederea asigurării dezvoltării durabile a spaţiilor verzi cu toate instituţiile şi serviciile publice de interes local relevante;

Serviciul Productie Sera are urmatoarele atributii:

– producerea materialului floricol şi dendrologic calitativ si in cantitati stabilite prin programul de productie;
– stabilirea necesarului de materie prima (material semincer) pentru producerea rasadurilor.
– supune spre aprobarea conducerii achizitia de material semincer calitativ.
– asigurarea conditiilor prielnice pentru producerea materialului dendrologic in vederea obtinerii unor plante calitative, aplicarea tehnologiei in mod corespunzator prin:
– asigurarea solului de calitate;
– asigurarea conditiilor climatice si de umuditate corespunzatoare.
– urmarirea personalului in vederea desfasurarii activitatii in mod corespunzator.
– răspunde de intreţinerea corespunzătoare a serei.
– asigură măsuri de combatere a daunatorilor din sere şi a bolilor la plante, prin aplicarea tratamentelor fito sanitare adecvate şi la timpul oportun;

Navigare

Caruciorul meu

Închide
Vizualizat

vizualizate recent

Închide

Vizualizare rapidă

Închide

Categorii