ANUNT DE PARTICIPARE IN VEDEREA ATRIBUIRII PRIN PROCEDURA DE LICITATIE PUBLICA A TERENULUI AFERENT BAZEI DE AGREMENT – PLAJA “DUNAREA”, IN SUPRAFATA TOTALA DE 1.646,77 MP

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Societatea GOSPODARIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI, cu sediul social în mun. Galați, str. Traian, nr. 246, jud. Galați, telefon/fax: 0236/477.102, 0236/472.969, e-mail: achizitii@gospodarire-urbana.ro , înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J17/879/2010, C.U.I. RO27413181. Persoanele de contact sunt specificate in fisa de date a procedurii;
2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: teren aferent Bazei de Agrement de la Plaja “Dunarea”, in suprafata totala de 1.646,77 mp, compus din:
A. Zona spatiu verde Z3 – Pavilion food-truck, in suprafata totala de 1.345,95 mp (11 food-truck-uri/containere x 122,36 mp fiecare) – zona rezervata amplasarii a maximum 11 food-truck-uri/containere cu o suprafata maxima de 12,50 mp (5m x 2,5 m) destinate comertului ambulant, restul reprezentand spatiu de deservire aferent;
B. zona Z4-B, in suprafata totala de 146,70 mp, cuprinde 3 pavilioane tip beach-bar, fiecare cu o suprafata de 48,90 mp, destinate consumului de băuturi si inghetata;
C. Zona Z2- E3, in suprafata totala de 154,12 mp – pool bar, destinat consumului de băuturi alcoolice și non-alcoolice.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietele de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: persoanele interesate pot intra în posesia documentaţiei de atribuire şi a caietului de sarcini de la sediul social al autoritatii contractante, după achitarea taxei de inscriere la licitatie;
3.2. Denumirea şi datele de contact ale structurii din cadrul societatii de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul Achizitii Publice si Valorificare Acteve, dupa achitarea taxei de inscriere la licitatie;
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentatiei de atribuire: 100 lei. Plata sumei se va realiza prin virament bancar in contul nr. RO981RNCB0141032868100093 deschis la BCR Galați sau prin depunere de numerar la casieria societatii;
3.4. Data – limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.03.2022, ora 23:59.
4. Informaţii privind ofertele: ofertele se depun intr-un plic netransparent, sigilat in conform prevederilor din documentaţia de atribuire.
4.1. Data – limită de depunere a ofertelor: 11.04.2022, ora 15.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: registratura Societatii Gospodarire Urbana S.R.L. din mun. Galați, str. Traian, nr. 246, jud. Galați, cod postal: 800186;
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar;
5. Cuantumul garantie de participare si modalitatea de constituire: 220.667,20 lei. Se constituie prin virament bancar in contul nr. RO81RNCB 0141 0328 6810 0093 deschis la BCR Galați;
6. Pretul de pornire al licitatiei: 67,00 lei, fara TVA/luna, exclusiv, in perioada de sezon;
7. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 12.04.2022, ora 10.00, la sediul social al societatii, mun. Galați, str. Traian, nr. 246, jud. Galați.
8. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Galati, sectia de contencios administrativ si fiscal, mun. Galati, strada Brailei, nr. 153, judetul Galati, cod postal: 800367, tel: 0236 460027, e-mail: trgalati@just.ro , in termenele prevazute de lerge.

Anunt angajare soferi profesionisti
ANUNT DE PARTICIPARE IN VEDEREA ATRIBUIRII PRIN PROCEDURA DE LICITATIE PUBLICA A UNUI TEREN, IN SUPRAFATA DE 1 MP, DE LA PUNCTUL DE LUCRU – PARCARE TIRURI
Navigare

Caruciorul meu

Închide
Vizualizat

vizualizate recent

Închide

Vizualizare rapidă

Închide

Categorii